Erasmus+: Združeni v multikulturnosti

(Erasmus+ KA122-SCH) (2021-2023)

V svoj strateški razvoj prihodnosti želimo vključiti aktivnosti, ki bodo v našem šolskem prostoru pripomogle k boljšemu razvoju vseh učiteljev na medkulturnem dialogu ter enakovrednem obravnavanju različnih kultur, ver in etničnih skupin.

Svoja znanja iz izkušnje je potrebno deliti in prenesti na ostale učitelje in svetovalno službo, prav tako pa tudi v lokalno okolje. Ustrezen pristop je ključnega pomena, saj se morajo tematike obravnavati iz različnih zornih kotov, prav tako mora učitelj učence naučiti, da zgodovine ne smejo brati le iz strani zmagovalcev ali poražencev temveč si o določenih dogodkih ustvariti lastno objektivno sliko. Če želimo v lokalni okolici zmanjšati predsodke, moramo na njih gledati enakovredno. Učenci Romi so na naši šoli stalnica in pri nekaterih učencih je še zmeraj zaznati neenakopravnost in od doma prinesena večvrednost njihovega statusa. Čeprav tudi pri učencih Romih zaznavamo, da imajo predsodke o tem, da se njihovih otrok ne obravnava enakovredno. Pomembno vlogo ima tudi ustrezna uporaba IKT tehnologije ne le zgolj za splošno rabo, ampak tudi za specifično rabo – programiranje in kodiranje. Predvsem najti način, kak vključili dekleta in učence iz manj spodbudnih okolij v delo z različnimi programskimi orodji, da bi preprečili bariero različnih evropskih jezikov in tako najti skupni jezik v programskih jezikih.

Pri delu v razredu z uporabo IKT tehnologije učitelji opažamo, da imajo učenci ranljivih skupin pri uporabi le-teh večje težave kot ostali učenci. To se je še posebej izkazovalo v času šolanja na daljavo, zato bomo skušali zagotoviti poznavanje osnovnih digitalnih veščin, saj bi se tako starši lažje vključili v okolje ter spremljali otrokov napredek. Pri tem je pomembno, da imajo učenci že v izhodišču enake pogoje dela in napredka.

Učitelji se bodo udeležili strukturiranih tečajev v tujini, da si bodo pridobili dodatna znanja in metode za uspešno vključitev otrok ranljivih skupin, torej otrok priseljencev in Romov v šolski prostor in lokalno okolje. Svoja znanja bodo prenesli na ostale učitelje in delavce šole ter tako šolski prostor približali tem otrokom.

Na tečaju v tujini bodo delili svoje izkušnje, znanje. Prav tako pa so pripravljeni spoznavati tujo kulturo, navade, običaje ter si tako pridobili veliko koristnih informacij o temah, ki jih zanimajo.

Učitelji spremenijo svojo tradicionalno vlogo, postanejo mentorji ali moderatorji in dajejo poudarek evropskim vrednotam izobraževalnega sistema: iznajdljivemu duhu, spontanosti, užitku predstavljanja, odprtosti do drugih kultur in sprejemanju razlik. Hkrati izboljšajo svoje učno gradivo in metode.

Pričakujemo, da bodo vplivali na šolo in ustanove z ozaveščanjem multikulturnosti, večjim občutkom za pobudo, večjo usposobljenostjo v tujih jezikih; povečana raven digitalne usposobljenosti; večje razumevanje in odzivnost na socialno, jezikovno in kulturno raznolikost; bolj aktivno sodelovanje v družbi; bolj pozitiven odnos do evropskega projekta in vrednot EU; boljše razumevanje in prepoznavanje spretnosti in kvalifikacij v Evropi in širše; širše razumevanje praks, politik in sistemov v izobraževanju, usposabljanju v tujih državah; večje razumevanje povezav med formalnim in neformalnim izobraževanjem, večje možnosti za poklicni razvoj; povečana motivacija in zadovoljstvo pri vsakdanjem delu.

 

26. september – evropski dan jezikov

26. september – evropski dan jezikov

Danes, 26. 9. 2022, smo obeležili evropski dan jezikov. Učenci, ki jim materni jezik ni slovenščina, so se predstavili ostalim učencem, prebrali ali pripovedovali pravljico v svojem jeziku in nam več povedali o svoji kulturi. To so učenci, ki so se iz kakršnihkoli...

Po izkušnje v Barcelono

Po izkušnje v Barcelono

Facing Diversity: Intercultural Classroom Management (Soočanje z raznolikostjo: Medkulturno vodenje razreda) Multikulturnost je soobstajanje več kultur različnih skupnosti na določenem kraju. Prekmurje je bilo že skozi zgodovino stičišče različnih narodnih, etničnih...

Dostopnost