NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

»V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja in poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pa so tudi dodatna informacija o znanju   učencev. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. Od  šolskega leta
2013/2014  pa tudi za vse učence 6. razreda. Učencem se k nacionalnemu preverjanju znanja ni treba prijavljati, ker to uredi šola.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz:
-slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
-matematike in
-prvega tujega jezika

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz:
-slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih,
-matematike in
-tretjega predmeta, ki ga določi minister
Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Za Osnovno šolo I Murska Sobota je bil določen tretji predmetBIOLOGIJA. Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

 
 

Več prispevkov iz Uradne objave