Pravilnik o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano

 

Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/2003) in 7. člena Pravilnika o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 34/2004) je Svet zavoda na svoji seji dne 28. 6. 2004 po predhodnem mnenju sveta staršev sprejel naslednji

 

 

PRAVILNIK

o določitvi kriterijev za dodelitev sredstev učencem za subvencionirano šolsko prehrano

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem pravilnikom se določajo podrobnejši kriteriji in postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolsko prehrano učencem.

 

2. člen

Šola učencem praviloma subvencionira malico v skladu s kriteriji iz tega pravilnika, lahko pa tudi druge obroke.

 

3. člen

Povprečno dnevno višino subvencije za prehrano na posameznega učenca določi minister s posebnim sklepom za vsako šolsko leto.

 

4. člen

Starši lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane prehrane prostovoljno na šoli, ki jo obiskuje njihov otrok. Vlogo za dodelitev subvencionirane prehrane dvignejo pri šolski svetovalni službi ter jo izpolnjeno z določenimi osebnimi podatki in zahtevanimi prilogami vrnejo do na vlogi navedenega roka.

 

5. člen

Šola upravičenost do subvencije za posameznega učenca določi sama na podlagi ocenjevanja vlog ob upoštevanju določenih kriterijev iz tega pravilnika.

 

6. člen

Šola je dolžna v šolski publikaciji starše učencev seznaniti o možnosti subvencioniranja šolske prehrane, uveljavljanju in postopku dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko prehrano.

 

 

 

II. PODROBNEJŠI KRITERIJI ZA ODLOČANJE KOMISIJE O DODELITVI SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANO PREHRANO UČENCEV

 

7. člen

1) Minimalno preseganje socialnega minimuma:

prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu;

višina otroškega dodatka (v skladu s predpisano lestvico za določitev višine otroškega dodatka tekočega koledarskega leta):

 

Lestvica, ki je podlaga za ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane prehrane:

od 8.000,00 SIT do 14.000,00 SIT ………… 20 točk;

od 14.001,00 SIT do 20.000,00 SIT ………. 40 točk;

od 20.001,00 SIT do 26.000,00 SIT ………. 60 točk.

 

2. Število otrok v družini, vključenih v vzgojno-izobraževalne institucije (ovrednoteno z 10 točkami za posameznega otroka):

 

število otrok pred vstopom v šolo …………… 10 točk za posameznega otroka;

število otrok v osnovni šoli ………….. 10 točk za posameznega otroka;

število otrok v srednješolskem/visokošolskem/univerzitetnem zavodu …….10 točk za posameznega otroka.

 

3. Dolgotrajni socialni problemi v družini (ovrednoteno z 10 točkami za posamezni primer)

bolezen v družini (kronična bolezen, alkoholizem, invalidnost …) …… 10 točk

druge obremenitve družine, ki vplivajo na položaj družine (samohranilstvo, …) ….. 10 točk

 

III. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV ZA SUBVENCIONIRANO ŠOLSKO PREHRANO

 

8. člen

Ravnatelj šole imenuje strokovno komisijo za dodeljevanje sredstev in odločanju o upravičenosti učenca do subvencije in o višini subvencije.

 

9. člen

Komisijo sestavljajo svetovalni delavec in najmanj dva strokovna delavca šole.

 

10. člen

Komisija pregleda vloge staršev in vsako vlogo posebej oceni z vnaprej določenimi in ovrednotenimi kriteriji iz tega pravilnika, najkasneje v 10 dneh po prejemu obvestila o obsegu sredstev s strani občine ustanoviteljice.

 

11. člen

Komisija v svoji interni dokumentaciji pri ocenjevanju vsake vloge zabeleži uradni zaznamek in določi upravičenost oziroma neupravičenost učenca do subvencionirane šolske prehrane, ob upoštevanju razpoložljivih sredstev o katerih jih obvesti občina ustanoviteljica šole.

 

Komisija lahko, v skladu z vsakoletnimi usmeritvami ministrstva pristojnega za šolstvo, nameni del sredstev najbolj ogroženim učencem ter jim poviša subvencijo oz. v celoti subvencionira šolsko prehrano.

 

12. člen

Pridobitev pravice do regresa za subvencionirano malico učenca se določi ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:

od 50 točk do 70 točk …………. delno regresirana prehrana

od 80 točk naprej ……….. v celoti regresirana prehrana.

 

V primeru ostanka sredstev za subvencionirano malico se sredstva razdelijo za druge obroke na podlagi kriterijev in postopka iz tega pravilnika.

 

13. člen

V primeru nepredvidenih okoliščin (smrt, brezposelnost) oz. spremembe okoliščin, ki so vplivale na dodelitev sredstev subvencionirane šolske prehrane med šolskim letom, so starši oziroma skrbniki dolžni sporočiti nastale spremembe šolski svetovalni službi.

Komisija je v takem primeru dolžna pregledati vlogo staršev oziroma skrbnikov za subvencioniranje šolske prehrane učencev in o odločitvi starše oz. skrbnike obvestiti. Prav tako komisija v primeru nastanka nerazporejenih sredstev med šolskim letom, ta sredstva dodeli učencu za katerega je bil vložen zahtevek za subvencioniranje šolske prehrane, vendar subvencije zaradi določenega obsega sredstev ni prejel.

 

14. člen

O odločitvi komisije šola vlagatelje za subvencionirano šolsko prehrano pisno obvesti v sedmih dneh od sprejema odločitve komisije.

Starši lahko ustno ali pisno zaprosijo komisijo za obrazložitev odločitve. O tem komisija poda staršem ustno ali pisno pojasnilo.

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

15. člen

Osnova za določitev lestvice, ki je podlaga za ugotavljanje upravičenosti do subvencionirane prehrane predstavljajo usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2004. V primeru večjega odstopanja v naslednjih šolskih letih se lahko lestvica uskladi.

 

16. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika, se sprejemajo po istem postopku kot ta pravilnik.

 

17. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme svet zavoda, po predhodno pridobljenem mnenju sveta staršev. Pravilnik je osnova za dodeljevanje sredstev subvencionirane prehrane učencem za šolsko leto 2004/2005 in v naslednjih šolskih letih.

V Murski Soboti, dne 28. 6. 2004

 

Namestnik predsednice sveta šole:

g. Silvo Belec

 
 

Več prispevkov iz Uncategorised